رئیس دانشگاه کردستان گفت: ساختمان دانشکده منابع طبیعی و ورزشگاه سوله شماره چهار مجموعه ورزشی دانشگاه در روز ۲۲ بهمن افتتاح می‌شود. " />