مدیر کل دامپزشکی کردستان با توجه به گرم شدن هوا و تکثیر ناقلان بیماری تب کریمه کنگو هشدارهای مراقبتی را برای رعایت و اقدام اعلام کرد. " />