سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بین‌المللی‌‌کردن این دانشگاه را گامی مهم در راستای دستیابی به اهداف بیانیه گام دوم انقلاب عنوان کرد. " />