معاون رئیس گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه کردستان از همکاری با دانشگاه کپنهاگ دانمارک در زمینه باستان‌شناسی خبر داد. " />