امام جمعه قروه تهذیب، تحصیل و ورزش را سه اصل اساسی و طلایی برای جوانان دانست که با آن سه می‌توانند کمی و کاستی‌های خود را پیدا کنند. " />