استاندار کردستان بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیّران برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تأکید کرد. " />