رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در دانشگاه کردستان گفت: تکنوکرات‌‌ها و قومیت‌‌گراها دو جریان ضدتوسعه‌ای کردستان هستند. " />