رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مأموریت دانشگاهیان بازگرداندن موقعیت جامعه اسلامی به شکوه دوباره تمدن اسلامی است. " />