کارگردان نمایش پاله‌وان نادر (پهلوان نادر) اظهار کرد: این نمایش وقایع تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کردستان در زمان ناصرالدین شاه را روایت می‌کند. " />