مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کردستان از بیمه حوادث منازل مسکونی مددجویان زیر پوشش این نهاد خبر داد. " />