رئیس اداره اکرام و ایتام کمیته امداد کردستان گفت: خیّران از طریق طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد ۹ میلیارد تومان به کودکان نیازمند کردستانی کمک کردند. " />