رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سنندج گفت: سم‌پاشی بهاره درختان شهر سنندج هیچ‌گونه آسیب‌های زیست‌محیطی برای شهروندان ندارد. " />