شوان | ۲۲۰نفر از اصحاب فرهنگ و هنر کردستان بیمه شدند