شوان | گردش مالی شرکت‌های بزرگ کردستان، به داخل استان منتقل شود