شوان | کمر دهک پائین جامعه زیر بارگرانی خم شد/ مردم گزارشگر بازرسی شوند