مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در نشریات معتبر علمی و پژوهشی وزارتین و ISI پذیرش شده است. " />