استاندار کردستان گفت: برای تغییر و بهبود شرایط استان، پذیرای نقدهای منصفانه همراه با ارائه راهکارهای قابل اجرا و عملیاتی هستیم. " />