شوان | واحد های تولیدی بزرگ کردستان بخشی از منابع ورزش استان را تامین کنند