شوان | مرز ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه استان کردستان به شمار می رود