مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد که در حوزه ساختار فرهنگی دانشگاه باید به رفع آسیب‌ها، حفظ نتایج ارزنده، بازسازی و ارتقا بپردازیم " />