استاندار کردستان بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیّرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تأکید کرد. " />