استاندار کردستان بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزە فعالیت‌های معدنی برای آشنایی هرچه بیشتر مردم تأکید کرد. " />