شوان | فرهنگ باید پایه واساس تمامی برنامه ها در کردستان باشد