شوان | ظرفیت دانشجویان برای تبلیغ جشنواره رضوی بکار گرفته می شود