شوان | شتاب بخشی بر روند همه جانبه توسعه استان هدف سفر روحانی به کردستان است