معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: سهم معلم در ساختن جامعه با هیچ قشر و گروه دیگری قابل مقایسه نیست. " />