شوان | دلمان به حال روابط عمومی شرکت فرودگاه ها می سوزد جناب امیر مکری