به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه شورای برنامه ریزی که به پروژه های طرح تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان دهگلان اختصاص داشت، گفت: گاها دیده می شود که دستگاه ها و سازمان های دولتی در مورد میزان اعتبار مورد نیاز برای یک پروژه حساب شده و دقیق عمل نمی کنند.

وی افزود: پروژه وجود دارد که از سال ٨۷ آغاز شده و هرسال مبلغ اعتباری برای اتمام آن اختصاص می یابد اما آن پروژه کماکان به قوت خود باقی است.

مرادنیا گفت: باید مشکل کار را پیدا کرد و از اساس برای رفع آن چاره اندیشی شود.

استاندار کردستان ادامه داد: دولت هرسال به پروژه ها اعتبار تزریق می کند و لازم است یک عزم جدی برای به سرانجام رساندن آنها ایجاد شود.

مرادنیا در ادامه سخنان خود بر بهرە مندی مردم از اثرات و برکات پروژە ها تاکید کرد و افزود: اعتقاد دارم بە جای پیش بردن چندین پروژە مختلف بر روی چند طرح مشخص کار و بە سر انجام برسد تا مردم از آن بهرە مند و اثراتش را مشاهدە کنند.

وی در ادامە سخنان خود بر کمک دولت در تامین برخی زیرساخت ها برای واحدهای تولیدی تاکید کرد و افزود: برای نمونە اگر دولت نسبت بە آسفالت یک راە دسترسی واحد تولیدی اقدام کند آن کار کمک بە اشتغال و تولید است.