شوان | دانشجویان ظرفیت مناسبی برای تبلیغ جشنواره کتابخوانی رضوی هستند