شوان | حاشیه شهرها و مناطق مرزی در اولویت برنامه‌های سوادآموزی قرار گیرند