شوان | بازشناسی چهره علمی و انجمنی دکتر محمدامین قانعی راد(قسمت اول)