به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ حجتاله عبدالملکی در سفر به استان کردستان در جلسه با کارآفرینان شهرستان قروه عنوان کرد: طرح راهبران شغلی مدل جدید اشتغال کمیته امداد است که با هدف ایجاد فرصتهای شغلی برای مددجویان تحت حمایت در سطح کشور در حال ترویج و اجرای آن هستیم.

وی با بیان اینکه طرح راهبری شغلی با کمک و همکاری کارآفرینان اجرا میشود، افزود: هم اکنون حدود ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفهای در کشور داریم و در صورتی هر یک از این افراد ۱۰ نفر از مددجویان این نهاد را مشغول به کار کنند برای چهار میلیون نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید بر حمایت و پشتیبانی کمیته امداد از کارآفرینان، ادامه داد: طرح راهبران شغلی یک بازی برد-برد برای کارآفرینان و هم برای مددجویان این نهاد است و هر دو طرف از طریق این برنامه به سود و نفع خود میرسند.

عبدالملکی افزود: کمیته امداد در سال ۹۷ این طرح را با ۱۵۰ هزار راهبر شغلی آغاز کرد و برنامهریزی کردهایم که امسال با کمک پنج هزار کارآفرین و راهبر شغلی، برای ۷۰ هزار مددجوی تحت حمایت این نهاد فرصت شغلی ایجاد کنیم.

وی میزان اعتبار در نظر گرفته شده در بخش تسیهلات اشتغال این نهاد را ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبارات از سه محل شبکه بانکی کشور، صندوق توسعه ملی و در قالب توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایر و بخشی هم از طریق اعتبارات کمیته امداد و از طریق صندوق امداد ولایت به مددجویان تحت حمایت پرداخت میشود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد تصریح کرد: از این مبلغ سهم استان کردستان ۱۷۵ میلیارد تومان است که برای ایجاد ۶ هزار شغل به خانوادههای تحت حمایت این نهاد در قالب تسهیلات قرضالحسنه پرداخت خواهد شد.