به گزارش حبرگزاری برنا در کردستان؛ بهرام نصراللهیزاده شامگاه چهارشنبه در آیین گشایش دبیرخانه دائمی دانشنامه فرهنگ، هنر و تمدن کردستان که در سنندج برگزار شد، گفت: توسعه تنها احداث جاده و ایجاد ساختمان و ساخت اتوبان نیست بلکه توسعه همه فعالیت هایی است که در خدمت فرهیختگی انسان و کمالیافتگی بشر است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان اظهار داشت: هر اقدامی که به بالندگی جامعه کمک کرده و نیاز های مادی و معنوی انسان را تامین کند توسعه نامیده می شود.

نصراللهیزاده با عنوان اینکه آنچه جامعه ما را آسیب پذیر کرده بیتوجهی به حوزه هنر و فرهنگ است، گفت: ایجاد زیر ساختها در حوزه فرهنگ امری ضروری است و باید در این زمینه تلاشهای گسترده ای صورت گیرد.

وی در ادامه به برخی اقدامات انجام گرفته و در دست اجرا در حوزه توسعه زیرساختهای فرهنگی در استان گریزی زد و گفت: چندین اقدام در حوزه زیرساختها برای استفاده هنرمندان در حال انجام است که احداث و بهرهبرداری از هنرستان دخترانه در سنندج، احداث دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان که فاز دوم آن کلنگزنی شده از اقدامات قابل توجه در این حوزه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان عنوان کرد: ایجاد پژوهشکده کردستان شناسی از دیگر نیاز هایی بود که در استان احساس می شد و زمینه آن فراهم شده است و در همین راستا ساختمان جدید در داخل شهر برای فعالیت پژوهشکده کردستان شناسی انتخاب و فرایند واگذاری آن نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه عمارت مصری را برای کار مرکز پژوهشی کردستان شناسی درنظر گرفتهایم، گفت: در حال حاضر عمارت مصری درحال بازسازی است و در کنار آن نیز چهار پلاتو در حوزه تئاتر درسال ۹۸ به بهره برداری می رسد.

نصراللهی زاده در پایان گفت: مجتمع فرهنگی سنندج با ۱۴ هزار متر مساحت و با یک هزار و ۵۰۰ صندلی که امسال بیشتراز ۱۲ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده که یکی از نمونه های قابل توجه در غرب کشور است