شوان | امکانات و توانمندی مناسب برای درمان بیماران در کردستان وجود دارد