به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ حسین خوش اقبال در ششمین جلسه هماهنگی اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با بیان اینکه همه ما در قبال شهدا دارای مسئولیت هستیم، گفت: وقتی اجلاسیه یا برنامه ای برای شهدا برگزار می شود باید همه تلاش خود را بکار بگیریم که آن برنامه با شکوه و در اذهان مردم ماندگار شود.

خبر جدید  خانه احزاب در آینده ای نزدیک در کردستان تشکیل می شود

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با تاکید بر ضروت حفظ شان و جایگاە شهدای کارمند در برگزاری اجلاسیە گفت: ادارات و دست اندرکاران برگزاری اجلاسیە تلاش کنند کە در این رابطە نقش و وظیفە خود را بە درستی انجام دهند.

خوش اقبال همچنین در خصوص کتاب هایی کە بە سرگذشت شهدا و زندگینامە شهدا اختصاص پیدا می کند اظهار داشت: کتاب هایی کە دربارە زندگی و سرگذشت شهدا تهیە و تالیف می شوند باید دارای محتوای غنی بوده تا بتواند مبنای پژوهش واستفادە آیندگان باشد.

خبر جدید  روحانیون خدمات ۴۰ ساله نظام را برای مردم بازگو کنند

او با بیان اینکە ما در برگزاری برنامە های مربوط بە شهدا تجربە ۴۰ سالە داریم گفت: حتما برای برنامە های این اجلاسیە نظرات کارشناسان بخش های مختلف اخذ شود.

اجلاسیە شهدای کارمند استان کردستان دوم اسفند ماە سالجاری در سنندج برگزار می شود.