به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ حسین خوش اقبال در ششمین جلسه هماهنگی اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان با بیان اینکه همه ما در قبال شهدا دارای مسئولیت هستیم، گفت: وقتی اجلاسیه یا برنامه ای برای شهدا برگزار می شود باید همه تلاش خود را بکار بگیریم که آن برنامه با شکوه و در اذهان مردم ماندگار شود.

خبر جدید  ایجاد شهرک صنعتی مشترک با اقلیم کردستان عراق در سفر رئیس جمهور به کردستان اجرایی شود

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با تاکید بر ضروت حفظ شان و جایگاە شهدای کارمند در برگزاری اجلاسیە گفت: ادارات و دست اندرکاران برگزاری اجلاسیە تلاش کنند کە در این رابطە نقش و وظیفە خود را بە درستی انجام دهند.

خوش اقبال همچنین در خصوص کتاب هایی کە بە سرگذشت شهدا و زندگینامە شهدا اختصاص پیدا می کند اظهار داشت: کتاب هایی کە دربارە زندگی و سرگذشت شهدا تهیە و تالیف می شوند باید دارای محتوای غنی بوده تا بتواند مبنای پژوهش واستفادە آیندگان باشد.

خبر جدید  کردها دارای فرهنگ و تاریخی ریشه دار هستند

او با بیان اینکە ما در برگزاری برنامە های مربوط بە شهدا تجربە ۴۰ سالە داریم گفت: حتما برای برنامە های این اجلاسیە نظرات کارشناسان بخش های مختلف اخذ شود.

اجلاسیە شهدای کارمند استان کردستان دوم اسفند ماە سالجاری در سنندج برگزار می شود.